imageimage

Rồng Việt thông báo Đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Thông báo số 77/2022/TB-HĐQT ngày 19/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc Đăng ký tập trung cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - VSD.
:
image 115 image 76