imageimage

Rồng Việt thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty của ông Võ Duy Đạo kể từ ngày 16/06/2012

QD 13 HDQT_Mien nhiem Pho Tong giam doc Cong ty doi voi ong Vo Duy Dao.pdf

:
image 28 image 24