imageimage

Rồng Việt thông báo thay đổi người ủy quyền công bố thông tin

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo thay đổi người ủy quyền công bố thông tin:

 

- Ông Nguyễn Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám đốc.

:
image 54 image 39