imageimage

Rồng Việt thông báo thay đổi nhân sự

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026 đối với bà Phạm Mỹ Linh theo đơn từ nhiệm của bà Phạm Mỹ Linh ngày 13/03/2023.

2. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026 đã trúng cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022:

- Họ và tên: Phạm Hữu Luân

- Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

 

:
image 207 image 118