imageimage

Rồng Việt thông báo thay đổi nhân sự

Căn cứ theo Quyết định Hội đồng quản trị số 05/2024/QĐ-HĐQT ngày 07/02/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Lê Minh Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính

- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 - 2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/02/2024

:
image 154 image 127