imageimage

Rồng Việt thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

STT Nội dung

Trước khi

thay đổi

Thay đổi

(tăng)

Sau khi

thay đổi
Lý do thay đổi
1 Vốn điều lệ (VNĐ)

349,8 tỷ

350,2 tỷ

700 tỷ

Hoàn tất việc phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ
2 Tổng số cổ phiếu

34.979.987

35.020.013

70.000.000

Hoàn tất việc phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ
3 Số lượng cổ phiếu quỹ 0 0 0  
4

Số lượng cổ phiếu
có quyền biểu quyết
đang lưu hành

34.979.987

35.020.013

70.000.000

Hoàn tất việc phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ
5 Số lượng cổ phiếu ưu đãi/ khác 0 0 0  

 

:
image 167 image 8