imageimage

Rồng Việt thông báo ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 của Rồng Việt như sau:

  • Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
  • Chức vụ hiện tại: Tổng giám đốc

Tham gia ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

:
image 7306 image 42