imageimage

Rồng Việt thông báo v/v ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét năm 2022 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Ngày 07/07/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2022.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố đến Quý Cổ đông được biết.

:
image 298 image 29