imageimage

Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty ngày 11/09/2018.

 Đính kèm:

  • Công văn số 733/2018/CV-PC ngày 11/09/2018;
  • Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐQT ngày 11/09/2018;
  • Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 11/09/2018.
:
image 228 image 117