imageimage

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công nhận Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt là thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ

Theo quyết định số 239/QĐ-SGDHN quyết định về việc công nhận Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt là thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 27/4/2010.

Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

:
image 4 image 0