imageimage

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2011 - VDS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS) công bố Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2011

Thu moi hop DHCD;

2.Noi dung va chuong trinh DHCD 2012_1;

3.Giay xac nhan tham du DHCD;

4.Phieu gop y;

5.The le lam viec-bieu quyet DHDCD TN2010;

6.De cu, ung cu thanh vien HDQT va BKS nhiem ky 2012-2016;

Phieu ung cu de cu;

Kèm theo Mẫu Phiếu đề cử, ứng cử; Mẫu VB ủy quyền thành lập nhóm; Mẫu Sơ yếu lý lịch.

7.Bao cao cua HDQT nam 2011_1;

8.Bao cao hoat dong HDQT nhiem ky 2006-2011_1;

9.BC hoat dong 2011 va dinh huong hoat dong nam 2012;

10.Bao cao cua BKS nam 2011;

11.Thu lao HDQT, BKS;

12.Chon cty kiem toan 2012;

13.Huy phuong an phat hanh CP tang von dieu le 2011;

14.Phuong an phat hanh CP tang von dieu le 2012;

15.Bau cu thanh vien HDQT, BKS;

16.Nghi quyet DHDCD thuong nien 2011;

Bao cao tai chinh kiem toan 2011.

:
image 24 image 11