imageimage

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

:
image 24 image 16