imageimage

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

:
image 169 image 29