imageimage

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010:

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2011

 

Ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông: 19/03/2011

 

 

Trân trọng.

:
image 11 image 9