imageimage

Thông báo ngày giao dịch của cổ phiếu thay đổi niêm yết

Căn cứ theo Thông báo số 2023/TB-SGDHCM ngày 10/11/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Rồng Việt trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày giao dịch bổ sung đối với các cổ phiếu phát hành để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động đã thực hiện trong năm 2022 cụ thể như sau:

  • Số lượng cổ phiếu thay đổi niêm yết: 104.895.335 cổ phiếu.
  • Số lượng cổ phiếu sau khi thay đổi niêm yết: 210.000.000 cổ phiếu.
  • Giá trị cổ phiếu niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 2.100.000.000.000 đồng
  • Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 07/11/2022.
  • Ngày giao dịch của cổ phiếu thay đổi niêm yết:

STT

Ngày chính thức giao dịch

Số lượng được phép giao dịch

1

Ngày 18/11/2022

36.786.632 cổ phiếu (trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

10.510.466 cổ phiếu (trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

51.102.427 cổ phiếu (trong đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu).

2

Ngày 14/08/2023

2.522.952 cổ phiếu (50% số lượng cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP – ngày 11/08/2022)

3

Ngày 12/08/2024

2.522.953 cổ phiếu (50% số lượng cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP – ngày 11/08/2022)

4

Ngày 22/09/2023

1.449.905 cổ phiếu (số lượng cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu chưa phân phối hết được chào bán tiếp cho Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán – ngày 21/09/2022)

Trân trọng thông báo./.

 

 

:
image 27 image 34