imageimage

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Sài Gòn - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo chấm dứt hoạt động Chi nhánh Sài Gòn theo Quyết định số 14/2011/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 08/9/2011.

:
image 5 image 21