imageimage

Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán và soát xét năm 2021 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố ngày 04/6/2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam, theo đó đã chọn Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trong năm 2021.

:
image 3015 image 23