imageimage

Thông báo về việc thay đổi loại điều kiện chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt kính thông báo về việc thay đổi loại điều kiện chứng khoán từ chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện sang chứng khoán chuyển nhượng tự do của các cổ đông sáng lập sau:

1. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam

2. Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn

3. Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu

4. Ông Nguyễn Vạn Lý

5. Ông Nguyễn Miên Tuấn

:
image 9 image 0