imageimage

VDSC công bố thông tin về việc được chấp thuận niêm yết cổ phiếu bổ sung

Sau khi kiểm tra bộ hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo:

 

Chấp thuận về nguyên tắc cho Quý công ty được niêm yết bổ sung cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/5/2010 với những nội dung sau:

 

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

 

- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

 

- Mã chứng khoán: VDS

 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: 1.979.987 cổ phiếu (Một triệu chín trăm bảy mươi chín nghìn chín trăm tám mươi bảy cổ phiếu)

 

- Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 19.799.870.000 đồng (Mười chín tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng).

 

Công văn chấp thuận về nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu VDS.

:
image 80 image 64