imageimage

VDSC công bố thông tin về việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Cần Thơ - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Căn cứ Quyết định 649/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 13/8/2010 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố thông tin về việc thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Cần Thơ của Công ty như sau:

  - Họ tên: Trần Đức Huy Quốc tịch: Việt Nam

  - Sinh ngày: 24/9/1981

  - CMND số: 024796253 cấp tại TP.HCM

  - Địa chỉ thường trú: TK 49/3 Bến Chương Dương, Quận 1, TP.HCM.

  - Chỗ ở hiện nay: 278 D5 Văn Thánh Bắc, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

:
image 43 image 73