imageimage

VDSC công bố thông tin về việc thay đổi Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

+Ngày 25/8/2010, Công ty nhận được Giấy phép điều chỉnh số 347/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt tăng vốn điều lệ.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố thông tin về việc thay đổi Vốn điều lệ của Công ty như sau:

   - Vốn điều lệ cũ: 330.000.000.000 (Ba trăm ba mươi tỷ đồng)

   - Vốn điều lệ mới: 349.799.870.000 đồng (Ba trăm bốn mươi chín tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng).

Trân trọng thông báo.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Giấy phép điều chỉnh số 347/UBCK-GP.

:
image 85 image 67