imageimage

VDSC công bố thông tin vi về việc bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin công bố thông tin về việc bị xử phạt vi phạm pháp luật thuế như sau:

 

Ngày 3/8/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận được Quyết định 3520/QĐ-CT của Cục thuế Thành Phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm pháp luật về thuế do việc kê khai sai một số chỉ tiêu về thuế (thuế TNDN, thuế GTGT nhà thầu, thuế TNDN nhà thầu, thuế TNCN) trong năm 2007 và 2008 cụ thể:

- Tổng số tiền chênh lệch: 202.035.399 đồng, trong đó:

+ Thuế TNDN: 50.862.140 đồng

+ Thuế GTGT nhà thầu: 1.097.882 đồng

+ Thuế TNDN nhà thầu: 1.918.228 đồng

+ Thuế TNCN: 148.157.089 đồng

-  Tổng số tiền phạt mà Công ty phải nộp: 82.307.665 đồng.

 

:
image 14 image 0