imageimage

VDSC thông báo về việc bổ sung mục đích sử dụng danh sách người sở hữu chứng khoán VDS

THÔNG BÁO

(Về việc bổ sung mục đích sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 15/04/2010

để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt Xin thông báo bổ sung mục đích sử dụng danh sách cổ đông ngày 15/04/2010 như sau:

 

1.     Lý do và mục đích: bổ sung mục đích sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 15/04/2010 để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2.     Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

3.     Nội dung lấy ý kiến: Chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty niêm yết.

4.     Thời gian thực hiện:

-       Ngày dự kiến gửi thư lấy ý kiến cho cổ đông:       26/04/2010

-       Ngày dự kiến nhận thư lấy ý kiến:                       11/05/2010

-       Ngày dự kiến tổng hợp ý kiến:                             12/05/2010

Công văn của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

:
image 5 image 0