imageimage

VDSC thông báo về việc được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

 

Mã chứng khoán: VDS

 

Số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung: 1.979.987 cổ phiếu

 

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung: 19.799.870.000 đồng

 

Số lượng chứng khoán đăng ký hiện tại: 34.979.987 cổ phiếu

 

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký hiện tại: 349.799.870.000 đồng

 

Trân trọng.

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

 

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1

 

:
image 26 image 49