imageimage

Cổng công ty Mía đường I - Công ty TNHHMTV tại Công ty Cổ phần Sông Châu thông báo kết quả đấu giá cổ phần

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt (Chi Nhánh Hà Nội) xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG CHÂU được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2011 như sau:

1. Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 232.041 cổ phần


2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần


3. Giá khởi điểm: 11.000 đồng/cổ phần


4. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 03
Trong đó:
Tổ chức: 0
Cá nhân: 03


5. Tổng khối lượng đăng ký mua: 432.041 cổ phần


6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 03


7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 432.041 cổ phần


8. Khối lượng đặt cao nhất: 232.041 cổ phần


9. Khối lượng đặt thấp nhất: 100.000 cổ phần


10. Giá đặt mua cao nhất: 11.300 đồng/cổ phần


11. Giá đặt mua thấp nhất: 11.000 đồng/cổ phần


12. Giá đấu thành công cao nhất:11.300 đồng/cổ phần


13. Giá đấu thành công thấp nhất: 11.300 đồng/cổ phần


14. Giá đấu thành công bình quân: 11.300 đồng/cổ phần


15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 1
Trong đó:
Tổ chức: 0
Cá nhân: 1


16. Tổng số lượng cổ phần bán được:
232.041 cổ phần
Trong đó, số cồ phần trúng giá của nhà đầu tư nước ngoài: 0


17. Tổng giá trị cổ phần bán được:
2.622.063.300 đồng

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần (Tải file)

image 4 image 0