imageimage

Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng phát hành cổ phiếu ra công chúng

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bao bì xi măng Hải Phòng


2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Hà Nội, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng


3. Số điện thoại: (031) 3.821.973 – Fax : (031) 3.540.272


4. Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn:
Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội (VDSC)
Địa chỉ: Tầng 1-2-3 số 74, Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 6288 2006 – Fax : (04) 6288 2008


5. Cổ phiếu chào bán
- Tên cổ phiếu:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì xi măng Hải Phòng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng đăng ký chào bán: 
2.000.000 cổ phần


6. Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên: 
15.000 đồng/cổ phần


7. Khối lượng vốn cần huy động: 
30.000.000.000 đồng


8. Mục đích huy động vốn


Đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lần này nhằm để đầu tư mở rộng nhà máy bao bì nâng sản lượng sản xuất từ 25 triệu vỏ bao/năm lên 50 triệu vỏ bao/năm.


9. Thời hạn chốt danh sách cổ đông và nhận đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm


- Đối với cổ đông hiện hữu:


Ngày giao dịch không hưởng quyền mua: ngày 
11/10/2010
Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 
26/10/2010 đến hết ngày 15/11/2010
Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm: Từ ngày 
26/10/2010 đến hết ngày22/11/2010


- Đối với cán bộ công nhân viên: 
 Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm: Từ ngày 
26/10/2010 đến hết ngày22/11/2010

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (download file)

Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng (download file)

image 37 image 0