imageimage

Công ty Cổ phần Bệnh Viện Tim Tâm Đức đổi sổ cổ đông và thực hiện chuyển nhượng cổ phần 

Kính gửi: Quý  cổ đông Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đến Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức:

Kể từ ngày 28/02/2011, Quý cổ đông muốn thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần, phải sử dụng sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới theo quy định thì mới hợp lệ.

Để đảm bảo quyền lợi của Quý cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông hoàn tất thủ tục cấp và đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới tại Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng.

Thông báo cấp và đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới (tải file)

Công văn đổi sổ cổ đông

Thông báo đổi sổ cổ đông và thực hiện quyền chuyển nhượng cổ phần (tải file)

image 13 image 0