imageimage

Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực thông báo về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực quyết định đồng ý cho ông Phan Tiến Đức thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2010.

 

Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc (download file)

image 12 image 0