imageimage

Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực thông báo về việc thôi giữ chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực thông báo kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2010, ông Nguyễn Đức Lợi thôi giữ chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị công ty.

 

Thông báo về việc thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị (download file)

image 16 image 0