imageimage

Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng hải chào bán cổ phiếu ra công chúng

Ngày 16/9/2015, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 71/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải.

Cổ phiếu CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải được đăng ký chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng hải
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A, đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
3. Số điện thoại: (031) 3766 561     – Fax: (031) 3765 671
4. Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn:
Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội (RỒNG VIỆT)
Địa chỉ: Tầng 2-3-4 số 2c, Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04) 6288 2006     – Fax: (04) 6288 2008
5. Cổ phiếu chào bán:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng hải
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng đăng ký chào bán: 6.776.441 cổ phiếu, trong đó:
    + Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 6.333.123 cổ phiếu, tỉ lệ thực hiện quyền là 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông có 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm).
    + Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 443.318 cổ phiếu, tỉ lệ thực hiện: 100:7 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 07 cổ phiếu mới).
- Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng một lần.
6. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Khối lượng vốn cần huy động: 67.764.410.000 đồng
8. Mục đích huy động vốn:
- Đầu tư 4ha Depot sửa chữa container tiêu chuẩn tại Đình Vũ
- Hoàn thiện việc cải tạo nâng cấp Bãi khai thác container 173 Ngô Quyền (1,8ha)
- Mua xe nâng rỗng và xe vận chuyển container                          
- Đầu tư bổ sung máy móc phục vụ gia công cơ khí:                        
- Phần còn lại bổ sung vào nguốn vốn lưu động:                           
9. Thời hạn chốt danh sách cổ đông và nhận đăng ký mua cổ phiếu:
    + Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 06/10/2015
    + Thời hạn chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 14/10/2015 đến ngày 04/11/2015
    + Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 14/10/2015 đến ngày 11/11/2015
10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
- Đối với cổ đông đã lưu ký: thực hiện chuyển nhượng, đăng ký và nộp tiền tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký và cán bộ công nhân viên: thực hiện chuyển nhượng, đăng ký và nộp tiền tại Trụ sở Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng hải.
11. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
- Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng hải
- Địa chỉ: Số 8A  đường Vạn Mỹ - Phường Vạn Mỹ - Quận Ngô Quyền – Hải Phòng
- Điện thoại: (031) 3766 561        Fax: (031) 3765 671        Website: www.maserco.com.vn
- Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
- Website: www.vdsc.com.vn
12. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
- Tên tài khoản: Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng hải
- Số tài khoản: 81160268
- Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Hải Phòng
- Nội dung: Nộp tiền mua cổ phiếu Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng hải

Tải file:

  1. Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng 18.09.2015
  2. BCB_MAC_18.08.15_Final
image 91 image 0