imageimage

Công ty Cổ phần Mĩ thuật và truyền thông niêm yết cổ phiếu tại HNX từ ngày 24/12/2010

Công ty chứng khoán Rồng Việt thông báo về việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Mĩ thuật và truyền thông tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:


1. Tên tổ chức đăng ký niêm yết:
Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông

2. Cổ phiếu niêm yết

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông

- Mã cổ phiếu: ADC

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 1.000.000 cổ phiếu

- Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết: 10.000.000.000 đồng

3. Ngày chính thức giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:
24 tháng 12 năm 2010

Thông báo đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (Tải file)

Bản cáo bạch của Công ty Cổ phần Mĩ thuật và truyền thông (Tải file)

image 4 image 0