imageimage

Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mĩ Thuật và Truyền thông trân trọng thông báo đến quý cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán như sau:

 

1. Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Mĩ Thuật và Truyền thông

 

2. Cổ phiếu niêm yết:

 

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông

 

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 1.000.000 cổ phiếu

 

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 10.000.000.000 đồng

 

- Niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

 

3. Ngày chốt danh sách để đăng ký lưu ký cổ phiếu:

 

- Ngày chốt danh sách để đăng ký lưu ký: 16h ngày 03 tháng 11 năm 2010

 

- Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần mang theo giấy CMND, Giấy chứng nhận cổ đông và Giấy đề nghị chuyển nhượng đến làm thủ tục chuyển nhượng, đăng ký sở hữu cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt-VDSC (đơn vị quản lý sổ cổ đông của Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông) tại địa chỉ 74 Bà Triệu, Hà Nội, trước 16h ngày 03 tháng 11 năm 2010.

 

Tải file Thông báo Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (download file)

image 32 image 0