imageimage

CTCP Dược phẩm TW2 chốt DS họp ĐHCĐ 2012

Căn cứ Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý sổ cổ đông số: 24/2009/HĐQLCĐ-TVTC ngày 18 tháng 12 năm 2009 và căn cứ vào công văn số 73/CV-DPTW2 về vấn đề lập và gửi danh sách cổ đông, Phòng DVCK - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt Chi nhánh Hà Nội xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương 2 như sau:

 

- Thời gian chốt: 16h30 ngày 25 tháng 03 năm 2013

- Mục đích: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

 

Tải file thông báo: TB to chuc DHCD 2012.jpg

 

image 19 image 0