imageimage

CTCP Sách và TBGD Miền Bắc chốt DS cổ đông

Căn cứ công văn số 125/TB-STBMB ngày 04/04/2013 của CTCP Sách và TBGD Miền Bắc,

Phòng Dịch vụ chứng khoán - CTCP Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông của CTCP Sách và TBGD Miền Bắc để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013 như sau:

 

- Thời gian chốt DSCĐ:  16h ngày 05/04/2013

 

image 17 image 0