imageimage

CTCP Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh ủy quyền quản lý cổ đông

Căn cứ:

- Hợp đồng số 01/2013/HĐQLCĐ ngày 08/ 04/ 2013 giữa Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh và Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt về việc cung cấp dịch vụ quản lý cổ đông;

- Thỏa thuận ủy quyền về việc cung cấp dịch vụ QLCĐ ngày 08/04/2013 giữa Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh và Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

 

Phòng Dịch vụ chứng khoán - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) xin trân trọng thông báo kể từ ngày 08/04/2013, Rồng Việt nhận ủy quyền Quản lý cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh (HAGL Land), với các nội dung được ủy quyền sau đây:

 

- Xác nhận và ký xác nhận các chuyển nhượng giữa các cổ đông;

- Ký xác nhận về sở hữu cổ phần theo đề nghị của cổ đông; ký xác nhận phong tỏa, giải tỏa và quản lý cổ phần phong tỏa phục vụ cho việc cầm cố của cổ đông tại các ngân hàng;

- Ký xác nhận tăng giảm số lượng cổ phần trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

 

 

 

image 32 image 0