imageimage

Kết quả bán đấu giá mua cổ phần do Satra nắm giữ tại SADACO

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo kết quả bán đấu giá mua cổ phần do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (Satra) nắm giữ tại CTCP Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO) được tổ chức vào ngày 28/09/2015.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 114 image 0