imageimage

Kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Xây dựng Công trình Đường thủy II

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Xây dựng Công trình Đường thủy II như sau:


1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Xây dựng Công trình Đường thủy II


Địa chỉ: Số 83 Đường Bạch Đằng, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng


Điện thoại: (84.031) 3842796 Fax: (84.031) 3820199


2. Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng (1.500.000 cổ phần)


3. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 300.000 cổ phần


4. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 4 nhà đầu tư


Trong đó: Tổ chức: 4 nhà đầu tư Cá nhân: 0 nhà đầu tư


5. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 301.800 cổ phần


Trong đó: Tổ chức: 301.800 cổ phần Cá nhân: 0 cổ phần


6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 10h ngày 18/12/2010 tại Công ty Xây dựng Công trình Đường thủy II


7. Địa chỉ: Số 83 Đường Bạch Đằng, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

 

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Xây dựng Công trình Đường thủy II (tải file)

image 1 image 0