imageimage

Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Satra nắm giữ tại SADACO

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (Satra) nắm giữ tại CTCP Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO) từ ngày 25/09/2015.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 93 image 0