imageimage

Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do SCIC nắm giữ tại Romaco 494

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do SCIC nắm giữ tại Romaco 494 vào ngày 23/02/2016.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 70 image 0