imageimage

Kết quả thẩm định năng lực Nhà đầu tư tham gia đấu giá theo lô tại Công ty cổ phần Phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam

Thông báo kết quả thẩm định năng lực Nhà đầu tư tham gia đấu giá theo lô tại Công ty cổ phần Phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 102 image 0