imageimage

Quyết định việc việc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức đấu giá bán cổ phần ra công chúng để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê

Căn cứ:

 • Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 • Nghị định 126/2017/NĐ-CP, ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;
 • Nghị định 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ về việc quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
 • Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần;
 • Quyết định 585/QĐ-UBCK ngày 06/07/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần ra công chúng;
 • Quyết định 292/QĐ-KTKDV ngày 21/8/2017 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa và thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê;
 • Quyết định 33/QĐ-KTKDV ngày 08/4/2019 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê;
 • Hợp đồng tư vấn số: 88/2017/HĐCPH ngày 29/09/2017 được ký kết giữa Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê và Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội về việc thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê;
 • Hợp đồng tư vấn số: 14/2017/HĐCPH-TVTC ngày 14/11/2017 được ký kết giữa Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội và Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội về việc tư vấn chuyển đổi Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
 • Quyết định số 43/2019/QĐ-CNHN ngày 10/4/2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức bán đấu giá cổ phần ra công chúng để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê.

 QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi khoản 6, Điều 10 và bổ sung khoản 11, Điều 10 Quy chế tổ chức bán đấu giá cổ phần ra công chúng để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê với nội dung như sau:

"Điều 10. Các thông tin cơ bản về phương án bán cổ phần

....

 1. Bước khối lượng: 01 cổ phần;

....

 1. Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu tham dự đấu giá và chỉ được ghi tối đa 01 (một) mức giá đặt mua; giá đặt mua phải theo bội số của 100; khối lượng đặt mua tối thiểu là 100 cổ phần và đặt theo bội số của 01; tổng khối lượng đặt mua đúng bằng số cổ phần đã đăng ký."

Các nội dung liên quan đến Bước khối lượng trong Quy chế tổ chức bán đấu giá cổ phần thực hiện theo nội dung quy định tại Quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệ u lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận của Quy chế tổ chức bán đấu giá cổ phần ra công chúng để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê ban hành kèm theo Quyết định số 43/2019/QĐ-CNHN ngày 10/4/2019. Các thành viên trong Hội đồng bán đấu giá cổ phần, các thành viên trong Ban tổ chức đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá mua cổ phần để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

Như điều 2;
Lưu TVTCDN, HCNS.


CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT - CHI NHÁNH HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

(đã ký)


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 111 image 0