imageimage

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV tại CTCP Dịch vụ Sản xuất Xuất Nhập khẩu Bình Tây

1 Tên tổ chức chào bán: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV
2. Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
3. Số điện thoại: (84-8) 38 368 735
4. Cổ phiếu chào bán:    
- Tên cổ phiếu Cổ phiếu CTCP Dịch vụ Sản xuất Xuất Nhập khẩu Bình Tây
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng đăng ký chào bán: 290.400 cổ phần.
5. Mục đích chào bán: Mục đích của việc chào bán cổ phiếu của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV tại CTCP Dịch vụ Sản xuất Xuất Nhập khẩu Bình Tây đợt này nhằm cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Nhà nước do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV quản lý để nâng cao tính tự chủ cho Công ty
6. Giá khởi điểm đấu giá: 25.700 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu, tối đa: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
8. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 08h00 ngày 03/08/2015 đến 16h00 ngày 24/08/2015
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố thông tin (CBTT): (Chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá)
-  Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
-  Địa điểm nhận tiền đặt cọc: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt
-  Địa điểm công bố thông tin: Website Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV: http://www.satra.com.vn
Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn
10. Tổ chức đấu giá:
-  Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 9h30 ngày 26/08/2015, chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá
-  Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00, ngày 26/08/2015 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt
-  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/08/2015 đến 16h00 ngày 04/09/2015
-  Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 26/08/2015 đến 16h00 ngày 01/09/2015

Nhà đầu tư có thể nhận bản Công bố thông tin và Quy chế đấu giá tại website: http://www.vdsc.com.vn http://www.satra.com.vn.
Trân trọng thông báo!

Tải file đính kèm:

  1. Cong van thong bao nhan day du ho so cua UBCK
  2. Ban cong bo thong tin
  3. BITAHACO - Maudondangkydaugia
  4. Nghi quyet hoi dong thanh vien
  5. Bao cao tai chinh kiem toan 2014
  6. Bao cao tai chinh Qui I, 2015
  7. So chung nhan so huu co phan
  8. Quy che dau gia
  9. Thong bao ban dau gia co phan
image 203 image 0