imageimage

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV tại CTCP Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV tại CTCP Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn

1. Tên tổ chức chào bán: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV
2. Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
3. Số điện thoại: (84-8) 38 368 735
4. Cổ phiếu chào bán:    
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn
-  Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
-  Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
-  Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 364.394 cổ phần.
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 3.643.940.000 (Ba tỷ sáu trăm bốn mươi ba triệu chín trăm bốn mươi ngàn) đồng.
6. Giá khởi điểm đấu giá: 29.100 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu, tối đa: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
8. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 08h00 ngày 07/09/2015 đến 16h00 ngày 25/09/2015
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố thông tin (CBTT): (Chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá)
- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
- Địa điểm nhận tiền đặt cọc: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt
- Địa điểm công bố thông tin: Website Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV: http://www.satra.com.vn
Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn
10. Ngân hàng nhận tiền mua cổ phiếu    
- Tên tài khoản: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt
- Số tài khoản: 2110.14851.103685
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Phòng giao dịch Tao Đàn
11. Tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 9h30 ngày 28/09/2015, chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá
- Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00, ngày 28/09/2015 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/09/2015 đến 16h00 ngày 07/10/2015
- Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 28/09/2015 đến 16h00 ngày 02/10/2015

 Nhà đầu tư có thể nhận bản Công bố thông tin và Quy chế đấu giá tại website: http://www.vdsc.com.vnhttp://www.satra.com.vn.

 Tài liệu liên quan bao gồm:

 1. SADACO - Cong van thong bao nhan day du ho so cua UBCK
 2. SADACO - Ban cong bo thong tin
 3. SADACO - Nghi quyet hoi dong thanh vien
 4. SADACO - Chung nhan so huu co phan
 5. SADACO - giay xac nhan so huu duoc tu do chuyen nhuong
 6. SADACO - Thong bao ban dau gia co phan
 7. SADACO - Mau don dang ky dau gia
 8. SADACO - Giay uy quyen
 9. SADACO - Huy tham du dau gia
 10. SADACO - Quy che ban dau gia
 11. SADACO - Bao cao tai chinh kiem toan
image 145 image 0