imageimage

Thông báo bán đấu giá cổ phần ra công chúng Công ty TNHH Một thành viên In và Phát hành biểu mẫu Thống kê

(Quyết định phê duyệt Phương án cổ phần hóa số 33/QĐ-ĐTKDV.HĐTV do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ban hành ngày 08/4/2019)
(Approval of Equitization Plan No. 33/QĐ-ĐTKDV.HĐTV by State Capital Investment Corporation dated 08/04/2019)

 1. Tên doanh nghiệp cổ phần hóa (Company’s Name): Công ty TNHH Một thành viên In và Phát hành biểu mẫu Thống kê (Printing and Issuing Statistical Form Company Limited)
 2. Địa chỉ trụ sở chính (Address of Head Office): Số 47-55, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (47-55, 54 Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong, Dong Da District, Hanoi)
 3. Số điện thoại (Tel ):(024) 3775 1597 – Fax : (024) 3775 9401
 4. Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn (Name, address of Equitization Consultancy)
 • Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội (RongViet Securities Corporation – Hanoi Branch) (Rồng Việt)
 • Địa chỉ (Address): Tầng 10, tòa nhà EuroWindow, Số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội (Floor 10, Euro Window Tower, 02 Ton That Tung, Trung Tu, Dong Da District, Hanoi)
 • Điện thoại (Tel): (024) 6288 2006         – Fax : (024) 6288 2008
 1. Ngành nghề kinh doanh (Business lines)
 • In chứng từ, biểu mẫu thống kê, kế toán, hóa đơn tài chính, xuất bản phẩm và giấy tờ quản lý kinh tế xã hội (Printing documents, statistical forms, accounting, financial invoices, publications, and socioeconomic managerial papers).
 • Các ngành nghề khác theo Giấy đăng ký doanh nghiệp số 0100111659 cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 20/7/2017 (Other industries according to the business registered certificateNo. 0100111659 4th edition issued in 20/07/2017).
 1. Vốn điều lệ sau khi cổ phần hóa (Expected Charter capital): 2.054.950.000 đồng tương đương 205.495 cổ phần. Trong đó (2.054.950.000 VND equivalent to 205.495 shares. In which):
 • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động (Shares offered to employees): 61.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 29,73% vốn điều lệ dự kiến (61.100 shares, account for 29,73% of charter capital);
 • Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn (Shares offered to labor unions): 6.164 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,00% vốn điều lệ dự kiến (6.164 shares, account for 3,00% of charter capital);
 • Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường (Shares offered in the intial public offering): 138.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,27% vốn điều lệ dự kiến (138.231 shares, account for 67,27% of charter capital).
 1. Giá khởi điểm (Starting price): 27.200 đồng/cổ phần (VND/share)
 2. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá (Name, address of the auction organization)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI (RONGVIET SECURITIES CORPORATION – HANOI BRANCH)
 • Địa chỉ (Address): Tầng 10, tòa nhà EuroWindow, Số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội (Floor 10, Euro Window Tower, 02 Ton That Tung, Trung Tu, Dong Da District, Hanoi)
 1. Điều kiện tham dự đấu giá (Requirements for participation in the auction)
 • Tất cả nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê do CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội ban hành (All investors meet the conditions stated in the Regulation of public auction according to Printing and Issuing Statistical Form Company Limited issued by RongViet Securities Corporation – Hanoi Branch).
 1. Địa điểm nhận Công bố thông tin và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt cọc (Place for disclosure information, auction registered submission, and deposit payment):
 • CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI (RONGVIET SECURITIES CORPORATION – HANOI BRANCH)
 • Địa chỉ (Address): Tầng 10, tòa nhà EuroWindow, Số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội (Floor 10, Euro Window Tower, 02 Ton That Tung, Trung Tu, Dong Da District, Hanoi)
 • Website: www.vdsc.com.vn.
 1. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc (Time for releasing registration form and depositing):
 • Từ 08h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ 16/04/2019 đến ngày 07/05/2019 (From 8h30 to 16h30 on working days during 16/04/2019 and 07/05/2019)
 1. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá (Time for submitting participation form):
 • Trước 16h30 ngày 14/05/2019 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội (Before 16h30 on 14/05/2019 at RongViet Securities Corporation – Hanoi Branch).
 1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá (Time and place of Auction):
 • Thời gian (Time): 15h30 ngày 15/05/2019 (15h30 on 15/05/2019)
 • Địa điểm (Place): CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI (RONGVIET SECURITIES CORPORATION – HANOI BRANCH)
 • Địa chỉ (Address): Tầng 10, tòa nhà EuroWindow, Số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội (Floor 10, Euro Window Tower, 02 Ton That Tung, Trung Tu, Dong Da District, Hanoi)
 1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần (Deadline for payment for shares purchased):
 • Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần (Within no more than 10 days from the date of notice on the results of the auction of shares)
 1. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc (Time for refunding deposit):
 • Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (Within five (05) working days from the date of notice on the results of the auction)

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê không chịu trách nhiệm giải quyết những trường hợp không thực hiện theo đúng thời hạn đã nêu trong thông báo này (Equitization Steering Committee of Printing and Issuing Statistical Form Company Limited is not responsible for resolving cases that fail to comply with the deadlines stated in this notice).

Hà Nội, ngày 10  tháng 4 năm 2019

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

Equitization Steering Committee

 Tài liệu liên quan:

 1. Du thao dieu le cong ty co phan
 2. Báo cáo tài chính 9T2017
 3. Thong bao dang bao (SCIC ky)
 4. Quyết định phê duyệt GTDN
 5. QD phê duyệt PA CPH
 6. Phuong an co phan hoa
 7. Giấy chứng nhận đăng ký KD
 8. CV 930 Phe duyet PA su dung dat
 9. Báo cáo tài chính 2017
 10. Báo cáo tài chính 2016
 11. Báo cáo tài chính 2015
 12. Ban CBTT_10.04.19.pdf
 13. Quy che dau gia co phan_In phat hanh_10.04.19.pdf
 14. QD 48 Sua doi Quy che dau gia.pdf
 15. Các mẫu biểu đăng kí đấu giá
image 363 image 0