imageimage

Thông báo bán đấu giá cổ phần vốn của UBND tỉnh Bình Thuận tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận

Căn cứ Công văn số 3604/UBCK-QLPH do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước ký ngày 23/06/2015, Ban tổ chức đấu giá phần vốn Nhà nước do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Thuận nắm giữ tại CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận xin thông báo về việc bán đấu giá cổ phần như sau:
 
1. Tổ chức chào bán: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
2. Địa chỉ: Số 04 Hải Thượng Lãn Ông, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
3. Điện thoại: 062.38 21 219   
4. Cổ phiếu chào bán:   
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.      
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng đăng ký chào bán: 2.104.306 cổ phần.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 21.043.060.000 (Hai mươi mốt tỷ không trăm bốn mươi ba triệu không trăm sáu mươi ngàn) đồng
5. Mục đích chào bán: Mục đích của việc chào bán cổ phiếu của UBND tỉnh Bình Thuận tại CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận đợt này nhằm cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Nhà nước do UBND tỉnh Bình Thuận quản lý để nâng cao tính tự chủ cho Công ty và phù hợp với chủ trương của chính phủ.    
6. Giá khởi điểm đấu giá: 13.500 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng đăng ký mua tối đa, tối thiểu: Theo quy định tại Quy chế đấu giá
8. Thời hạn nhận đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 08h00 ngày 03/07/2015 đến 16h00 ngày 23/07/2015
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố Bản công bố thông tin (CBTT): (Chi tiết xem tại Quy chế đấu giá)
- Địa điểm nhận đăng ký, nộp tiền cọc: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
- Địa điểm công bố thông tin Bản CBTT:Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn
Website Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Thuận: http://www.binhthuan.gov.vn
10. Tổ chức đấu giá: (Chi tiết xem tại Quy chế đấu giá)
- Thời gian nộp phiếu tham dự: Theo quy định tại Quy chế đấu giá
- Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00, ngày 28/07/2015 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/07/2015 đến 16h00 ngày 06/08/2015
- Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 28/07/2015 đến 16h00 ngày 03/08/2015
Nhà đầu tư có thể nhận bản Công bố thông tin và Quy chế đấu giá tại website: http://www.vdsc.com.vn http://www.binhthuan.gov.vn.

Trân trọng thông báo!

Tải file đính kèm:

  1. BTWASECO - CV UBCKNN
  2. BTWASECO - Bang CBTT
  3. BTWASECO - So chung nhan so huu co phan
  4. BTWASECO - QD 795 UBND - 20.3.2015
  5. BTWASECO - QD 1294 UBND-20.5.2015
  6. BTWASECO_Mau dondangkydaugia
  7. BTWASECO_Giay uy quyen
  8. BTWASECO_Huy tham du dau gia
  9. QD 86_Quy che ban dau gia
image 60 image 0