imageimage

Thông báo bán đấu giá Công ty TNHH MTV Cao su Công nghiệp

Căn cứ Quyết định số 3797/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc Phê duyệt Phương án Cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Cao su Công nghiệp, Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo:

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU CÔNG NGHIỆP

2. Địa chỉ:

Số 14, đường 21 tháng 4, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

3. Số điện thoại:

(0251) 3721199                      Fax: (0251) 3721199

4. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

Trồng cây cao su; Kinh doanh sản phẩm gỗ cao su; Bán buôn mủ cao su; Bán buôn củi cao su.

5. Vốn điều lệ theo phương án:

175.000.000.000 (Một trăm bảy mươi lăm tỷ) đồng

Trong đó:

STT

Cổ đông

Số cổ phần

Giá trị theo mệnh giá (đồng)

Tỷ lệ (%)

1

Cổ đông Nhà nước

11.200.000

112.000.000.000

64,00%

2

CBCNV, người lao động

719.700

7.197.000.000

4,11%

3

Nhà đầu tư chiến lược

2.625.000

26.250.000.000

15,00%

4

Bán đấu giá ra công chúng

2.955.300

29.553.000.000

16,89%

 Tổng cộng

17.500.000

175.000.000.000

100%

6. Mệnh giá cổ phần:

10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.

7. Số lượng cổ phần bán đấu giá:

2.955.300 (Hai triệu chín trăm năm mươi lăm ngàn ba trăm) cổ phần, tương đương 16,89% Vốn điều lệ Công ty.

8. Loại cổ phần:

Cổ phần phổ thông

9. Giá khởi điểm chào bán:

10.500 (Mười nghìn năm trăm) đồng/cổ phần.

10. Điều kiện tham dự:

Theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH Một thành viên Cao su Công nghiệp do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.

11. SLCP đăng ký mua tối đa, tối thiểu

Tối đa là 2.955.300 cổ phần, tối thiểu là 100 cổ phần.

12. Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc:

Từ ngày 09/11/2017 đến 16 giờ 00 ngày 27/11/2017

13. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:

Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký chậm nhất vào 15 giờ 00 ngày 01/12/2017

14. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

       - Địa điểm tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

          Địa chỉ: Số 16, Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM

        - Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 05 tháng 12 năm 2017.

15. Thời hạn nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 06/12/2017 đến ngày 15/12/2017

16. Thời hạn hoàn trả tiền cọc:

Từ ngày 06/12/2017 đến ngày 12/12/2017

Tài liệu đính kèm:

 1. Thông báo bán đấu giá
 2. Quy chế bán đấu giá
 3. Mẫu đơn
 4. Bản công bố thông tin bán đấu giá
 5. Phương án cổ phần hóa
 6. Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp
 7. Công văn về thời điểm chốt số liệu để thực hiện cổ phần hóa
 8. Quyết định cổ phần hóa
 9. Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp
 10. Quyết định phê duyệt Phương án cổ phần hóa
 11. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
 12. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
 13. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
 14. Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2017
 15. Giấy chứng nhận ĐKDN
 16. Dự thảo Điều lệ công ty cổ phần
image 108 image 0