imageimage

Thông báo bán đấu giá lần 2 phần vốn của SJC tại Công ty CP Trường Lưu Thủy

Căn cứ Nghị quyết số 670/NQ-HĐTV ngày 18/11/2015 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn-SJC thông qua việc bán đấu giá lần 2 phần vốn của SJC tại CTCP Sài Gòn Trường Lưu Thủy, Ban tổ chức đấu giá lần 2 cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước do Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn -SJC nắm giữ tại Công ty cổ phần Sài Gòn Trường Lưu Thủy xin thông báo về việc bán cổ phần lần 2 như sau:

1. Tên tổ chức chào bán: CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN – SJC
2. Địa chỉ trụ sở chính: 418 – 420 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, TP.HCM
3. Số điện thoại: (84.8) 3929 3388                          -  Fax: (84.8) 3929 3377
4. Cổ phiếu chào bán:    
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sài Gòn Trường Lưu Thủy
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng đăng ký chào bán: 750.000 (Bảy trăm năm chục ngàn) cổ phần
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 7.500.000.000 (Bảy tỷ năm trăm triệu) đ.
6. Mục đích chào bán: Mục đích của việc chào bán cổ phiếu của SJC tại Công ty cổ phần Sài Gòn Trường Lưu Thủy đợt này nhằm cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Nhà nước do SJC quản lý để tập trung nguồn vốn đầu tư vào các dự án trọng điểm khác theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh hiện tại.
7. Giá khởi điểm đấu giá: 12.000 đồng/cổ phiếu
8. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
9. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 8h00 ngày 03/12/2015 đến 16h ngày 22/12/2015 (Chi tiết tại Quy chế đấu giá)
10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố Bản công bố thông tin: (Chi tiết xem tại Quy chế đấu giá)
- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
- Địa điểm nhận tiền đặt cọc: Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn -SJC
- Địa điểm công bố thông tin Bản công bố thông tin: Website Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC: http://www.sjc.com.vn
và Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn
11. Ngân hàng phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu    
- Tên tài khoản: Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC.
- Số tài khoản: 20001 48510 48922
- Nơi mở tài khoản    Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.
12. Tổ chức đấu giá: (Chi tiết xem tại Quy chế đấu giá)
- Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 8h30 ngày 23/12/2015.
- Thời gian tổ chức đấu giá: 9h, ngày 23/12/2015 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/12/2015 đến 16h00 ngày 31/12/2015
- Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 23/12/2015 đến 16h00 ngày 29/12/2015

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo!

Tài liệu liên quan:

 1. Cong van chap thuan cua UBCKNN
 2. Nghi quyet HDTV
 3. Thong bao ban dau gia
 4. Quy che ban dau gia
 5. Ban cong bo thong tin
 6. BCTC nam 2014
 7. BCTC 6 thang nam 2015
 8. Giay xac nhan so huu co phan
 9. SJC_Mau dondangkydaugia
 10. SJC_Huy tham du dau gia
 11. SJC_Giay uy quyen
image 146 image 0