imageimage

Thông báo bán đấu giá phần vốn của Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao TP.HCM tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Công nghệ cao

Căn cứ Công văn số 7807/UBCK-QLCB ngày 16/11/2017 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về Hồ sơ Công bố thông tin về việc thoái vốn của Công ty TNHH MTV Phát triển khu công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh tại CTCP Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Công Nghệ Cao, Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước do Công ty TNHH MTV Phát triển khu công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh nắm giữ tại CTCP Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Công Nghệ Cao xin thông báo về việc bán đấu giá cổ phần như sau:

1. Tên tổ chức chào bán:

 CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM

2. Địa chỉ trụ sở chính:

 46/26 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

3. Số điện thoại:

 (84.28) 3730 5276                         -  Fax: (84.28) 3730 5274

4. Cổ phiếu chào bán:

 • Tên cổ phiếu

 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Công Nghệ Cao

 • Loại cổ phiếu

 Cổ phiếu phổ thông

 • Mệnh giá

 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

 • Số lượng đăng ký chào bán

 45.000 (Bốn mươi lăm nghìn) cổ phần

5. Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá):

 450.000.000 (Bốn trăm năm mươi triệu) đồng

6. Mục đích chào bán:

 Nhằm cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Nhà nước do Công ty TNHH MTV Phát triển khu   công nghệ cao TP.HCM (SHTP) quản lý nhằm nâng cao tính tự chủ cho Công ty,   đồng thời giúp SHTP có điều kiện để tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm   khác theo yêu cầu hoạt động kinh doanh trong giai đoạn hiện nay.

7. Giá khởi điểm bán đấu giá:

 10.000 đồng/cổ phiếu

8. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:

 Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần 

9. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc:

 Từ 8h00 ngày 24/11/2017 đến trước 16h00 ngày 21/12/2017
 (Chi tiết tại Quy chế đấu giá)

10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố thông tin: (Chi tiết xem tại Quy chế đấu giá)

 • Địa điểm nhận đăng ký và nộp tiền cọc:

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 

 • Địa điểm công bố thông tin:
 + Website Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao     TP.HCM: www.shtpco.com

 + Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn

11. Tổ chức đấu giá: (Chi tiết xem tại Quy chế đấu giá)

 • Thời gian nộp phiếu tham dự:

+ Nộp trực tiếp: Trước 9h30 ngày 25/12/2017;

+ Gửi bằng đường bưu điện: CTCP Chứng khoán Rồng Việt nhận được trước 16h00 ngày 22/12/2017.

 •  Thời gian tổ chức đấu giá:

 10h00, ngày 25/12/2017 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt

 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

 Từ ngày 25/12/2017 đến trước 16h00 ngày 03/01/2018

 • Thời gian hoàn trả tiền cọc:

 Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017 

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm:

 1. Thông báo bán đấu giá
 2. Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 3. Bản Công bố thông tin thoái vốn
 4. Nghị quyết HĐTV phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn
 5. Quy chế bán đấu giá
 6. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần
 7. GCN ĐKKD Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao
 8. GCN ĐKKD CTCP Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Công nghệ cao
 9. Điều lệ Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao
 10. Điều lệ CTCP Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Công nghệ cao
 11. BCTC KT năm 2016 của CTCP Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Công nghệ cao
 12. Giấy tờ tham dự đấu giá
image 133 image 0