imageimage

Thông báo bán đấu giá phần vốn của Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Cơ khí Sinco

Căn cứ Công văn số 8406/UBCK-QLCB ngày 14/12/2017 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về Hồ sơ Công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Cơ khí Sinco, Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước do Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Sinco xin thông báo về việc bán đấu giá cổ phần như sau:
1. Tên tổ chức chào bán: TỔNG CÔNG CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN - TNHH MTV
2. Địa chỉ trụ sở chính: 58 - 60 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
3. Số điện thoại: (84.28) 38 255 999 - Fax: (84.28) 38 263 666
4. Cổ phiếu chào bán:
- Tên cổ phiếu Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí Sinco
- Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng đăng ký chào bán 260.000 (Hai trăm sáu mươi nghìn) cổ phần
5. Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 2.600.000.000 (Hai tỷ sáu trăm triệu) đồng
6. Mục đích chào bán: Nhằm cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Nhà nước do Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV (CNS) quản lý nhằm nâng cao tính tự chủ cho Công ty, đồng thời giúp CNS có điều kiện để tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm khác theo yêu cầu hoạt động kinh doanh trong giai đoạn hiện nay.
7. Giá khởi điểm bán đấu giá: 25.089 đồng/cổ phiếu
8. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần
9. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 8h00 ngày 22/12/2017 đến trước 16h00 ngày 18/01/2018
(Chi tiết tại Quy chế đấu giá)
10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố thông tin: (Chi tiết xem tại Quy chế đấu giá)
- Địa điểm nhận đăng ký và nộp tiền cọc: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
- Địa điểm công bố thông tin:

 Website Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV: http://www.cns.com.vn
 Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn
11. Tổ chức đấu giá: (Chi tiết xem tại Quy chế đấu giá)
- Thời gian nộp phiếu tham dự:

 Nộp trực tiếp: Trước 9h30 ngày 22/01/2018;
 Gửi bằng đường bưu điện: CTCP Chứng khoán Rồng Việt nhận được trước 16h00 ngày 19/01/2018.
- Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00, ngày 22/01/2018 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/01/2018 đến trước 16h00 ngày 31/01/2018
- Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018
Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo!


Tài liệu đính kèm:

1) Thông báo bán đấu giá
2) Công văn của UBCKNN
3) Bản CBTT thoái vốn
4) Nghị quyết HĐTV phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn
5) Quy chế bán đấu giá
6) Giấy xác nhận sở hữu cổ phần
7) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CNS
8) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Sinco
9) Điều lệ CNS
10) Điều lệ SINCO
11) Báo cáo tài chính kiểm toán 2016 SINCO
12) Giấy tờ tham dự đấu giá

image 150 image 0