imageimage

Thông báo bán đấu giá phần vốn của Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Khánh Tân

Căn cứ Công văn số 6839/UBCK-QLCB ngày 12/10/2017 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về Hồ sơ Công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV tại CTCP Khánh Tân, Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV nắm giữ tại CTCP Khánh Tân xin thông báo về việc bán đấu giá cổ phần như sau:

 

1. Tên tổ chức chào bán:

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV

2. Địa chỉ trụ sở chính:

118 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

3. Số điện thoại:

(84.258) 3525572                           -  Fax: (84.258) 3524221

4. Cổ phiếu chào bán:

  • Tên cổ phiếu

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khánh Tân

  • Loại cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông

  • Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

  • Số lượng đăng ký chào bán

80.274 (Tám mươi nghìn hai trăm bảy mươi bốn) cổ phần

5. Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá):

802.740.000 (Tám trăm lẻ hai triệu bảy trăm bốn mươi nghìn) đồng

6. Mục đích chào bán:

Mục đích của việc chào bán cổ phiếu nhằm cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Nhà nước do KHATOCO quản lý để tập trung phát triển các lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh chính.

7. Giá khởi điểm bán đấu giá:

31.131 đồng/cổ phiếu

8. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần

9. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc:

Từ 8h00 ngày 19/10/2017 đến 16h00 ngày 17/11/2017 (Chi tiết tại Quy chế đấu giá)

10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố thông tin: (Chi tiết xem tại Quy chế đấu giá)

  • Địa điểm nhận đăng ký và nộp tiền cọc:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

  • Địa điểm công bố thông tin:
+ Website Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV: http://www.khatoco.com

+ Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn

11. Tổ chức đấu giá: (Chi tiết xem tại Quy chế đấu giá)

  • Thời gian nộp phiếu tham dự:

+ Nộp trực tiếp: Trước 8h30 ngày 21/11/2017;

+ Gửi bằng đường bưu điện: CTCP Chứng khoán Rồng Việt nhận được trước 16h00 ngày 20/11/2017.

  •  Thời gian tổ chức đấu giá:

09h00, ngày 21/11/2017 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt

  • Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 21/11/2017 đến 16h00 ngày 30/11/2017 

  • Thời gian hoàn trả tiền cọc:

Từ ngày 21/11/2017 đến 16h00 ngày 27/11/2017 

Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần (bao gồm các mẫu biểu đấu giá) tại website: www.vdsc.com.vn; www.khatoco.com.

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm:

1Thông báo bán đấu giá;
2. Công văn của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
3. Quy chế bán đấu giá (kèm Mẫu biểu đấu giá);
4. Bản công bố thông tin thoái vốn;
5. Nghị quyết Hội đồng thành viên KHATOCO về việc bán cổ phần của CTCP Khánh Tân;
6. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của KHATOCO tại CTCP Khánh Tân;
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của KHATOCO;
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CTCP Khánh Tân;
9. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của CTCP Khánh Tân;
10. Điều lệ tổ chức và hoạt động của KHATOCO;
11. Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Khánh Tân.

image 169 image 0